Novinky

Aktuální informace

Územní rozhodnutí o umístění stavby – Stavební úpravy bývalého hotelu Javor na „Rezidenci Javor“ Železná Ruda

rozhodnuti-rezidence-javor-zelezna-ruda

 Rezidence Javor ÚR a SP nabytí právní moci 28_02_2018

Městský úřad Železná Ruda

Odbor  výstavby-stavební  úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425 , web: www.zeleznaruda.cz

 

Vaše zn.: Č. j.: VÚP/2920/2017/29 -330/3

Počet listů: ll

Vyřizuje: Ing.Lucie Hejtmánková

E-mail:  hejtmankova @zeleznaruda.cz Tel.: 376361219 , 733 671 832

Železná Ruda, dne 19. 1. 2018

 

Bonaccia s. r. o.

Klostermannovo nám. 24

340 04 Železná Ruda

 

ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad Železná Ruda, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení

 • 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu:

 

Stavební úpravy bývalého hotelu Javor na „rezidenci Javor“ Železná Ruda

umístěnou na pozemcích p. č. st. 405 – zastavěná plocha a nádvoří , 638 – ostatní plocha , 729 – ostatní plocha , 69/59 – ostatní plocha , 69/27 – ostatní plocha v k. ú. Železná Ruda (dále jen „žadatel“), kterou dne 12. 10. 2017 podala společnost Bonaccia s. r. o., IČO 280 09 959, se sídlem Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda (dále jen  „žadatel“) zastoupen v tomto řízení: Projekční a architektonickou kanceláří, Ing. Arch. Josefem Černým, autorizovaným architektem, IČO 746 40 615, se sídlem Máchova 714/111, 33901

(dále jen „zastupující“) a na základě toho podle

1.§ 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o umístění stavby

Stavební úpravy bývalého hotel Javor na „Rezidenci Javor“ Železná ruda

 

umístěnou na pozemcích p. č. st. 405 -zastavěná plocha a nádvoří , 638 – ostatní plocha , 729 -ostatní plocha, 69/59- ostatní plocha, 69/27- ostatní plocha v k. ú. Železná Ruda.

 

Popis stavby:

Jedná se o:

Stávající objekt bývalého hotelu Javor, kdy nízkopodlažní část bude zcela odstraněna a nově vybudována a vysokopodlažní část bude ponechána pouze s dílčími bouracími pracemi. Nově vznikne bytový dům s komerčním prostorem a technickým zázemím. Nízkopodlažní část ( 1 PP a 3 NP) o půdorysných rozměrech 33,63 x 19,10 m a výšce 10,20 m bude postavena na místě demolované části objektu. Vzhledem k umístění hromadných garáží do spodních dvou pater bude objekt posazen o 1,90 m než je stávající stavba při zachování horní výšky objektu. Vysokopodlažní část má 7 nadzemních podlaží , tvar objektu i výška zůstává zachována pouze bude doplněn o balkóny , střešní terasu a vikýř a půdor ysná velikost doplněna o izolaci . Půdorysné rozměry 17,14 x 25,22 m, výška hřebene 25,30 m. Před hlavními  vstupy  na severní fasádě bude markýza k zakrytí vstupů.

Splašková kanalizační přípojka Dešťová kanalizační přípojka Kontaminovaná kanalizace Elektropřípojka

Zpevněné plochy a odstavné plochy (13 parkovacích stání)

 

Pro umístění se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba „Stavební úpravy bývalého hotelu Javor na rezidenci „Javor“ Železná Ruda“ bude umístěna na pozemku 405 v k. ú. Železná Ruda, a to tak že severozápadní roh stavby bude umístěn 4,78 m od společné hranice s pozemkem p. č. 519/24 a 2,24 m od společné hranice s pozemkem p .-č:-st. 155;jihozápadní roh bude umístěn 1,87 m od společné hranice s pozemkem p. č. st. 155, všechny pozemky v k. ú. Železná Ruda tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
 2. Splašková kanalizační přípojka PVC KG 200 bude napoj ena do revizní šachty na stávající

přípojce splaškové kanalizace a bude umístěna na pozemcích p. č. st. 405, 69/51 v k. ú. Železná Ruda tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:200, který je součástí ověřené projekto vé dokumentace.

 1. Dešťová kanalizační přípojka – dešťové vody budou svedeny do stávajícího septiku,

který bude opraven a dezinfikován.  Na  lomu  bude  osazena  revizní  šachta  plastová DN 600. Venkovní dešťové svody zjižní části objektu jsou napojeny na  stávající kanalizaci ze severní části a balkónů z přístavb y budou vedeny podél objektu a napojeny na stávající dešťovou kanalizaci rezidence Klostermann – do revizní šachty. Dešťová kanalizační přípojka bude umístěna na pozemcích p. č. st. 405, 69/51 v k.  ú.  Železná Ruda vše tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:200, který  je součástí ověřené projektové  dokumentace.

 1. Kontaminovaná kanalizace – z garáží, kde budou osazeny vpusti, z odvodňovacích žlabů

před vje zdy garáží v 1. NP a 1. PP a dále od stávajících vpustí i od rezidence budou svedeny do nově osazeného odlučovače ropných látek. Odpad z něho  bude zaústěn do opraveného stávajícího septiku, který bude využíván jako akumulační jímka  na dešťovou vodu. Kontaminovaná kanalizace bude umístěna na pozemcích p. č. st. 405, 69/51 v k. ú. Železná Ruda vše tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

 1. Elektropřípojka – stávající  pojistková  skříň z komerční  části  objektu  bude přesunuta  na roh ubytovací části. Elektropřípojka bude umístěna na pozemcích p. č. st. 405, 69/27, 69/51 v k. ú. Železná Ruda tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
 1. Zpevněné pojezdové, odstavné i pochozí  plochy  budou umístěny  na pozemcích č. st. 405, 638, 729, 69/59, 69/27 v k. ú. Železná Ruda tak, jak je  zakresleno  v situačním výkresu v měř. 1:200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
 1. Výška vysokopodlažní  části objektu  bude 25,30 m a nízkopodlažní  části  objektu  bude 10,20 m od upraveného terénu.
 2. V souladu s ustanovením 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona splašková kanalizační přípojka , dešťová kanalizační přípojka , elektropřípojka nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
 3. V souladu s ustanovením 103 odst. 1 písm. e) bod 17 stavebního zákona zpevněné  a odstavné plochy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
 4. Budou dodrženy podmínky uvedené  ve stanoviscích, souhlasech  a vyjádření,  které však nejsou ve formě správního rozhodnutí:

ČEZ Distribuce . a. s.. Teplická 874/ 8. Děčín – vyjádření ze dne 31. 10. 2017, zn: 1095384181

ČEZ  Distribuce,  a.  s..  Teplická  874/8.  Děčín  – sdělení  ze  dne  21.  8.  2017, zn.: 1095384181

GridServices . s. r. o., Plynárenská 499/ 1, Brno – stanovisko ze dne 3. ll. 2017, zn.: 5001600925

GridServices, s. r. o., Plynáren ská 499/ 1, Brno – stanovisko ze dne 12. 10. 2017, zn.: 5001603040

Město Železná Ruda, Majetkový odbor. Klostermannovo nám. 295. 340 04 Železná Ruda

-rozhodnutí č. 383/2017

MěÚ Klatovy. nám. Míru 62. Klatovy – koordinované závazné stanovisko č. 560/ 17

 • odbor životního  prostředí  –  vyjádření  z hlediska  odpadového  hospodářství  ze  dne 9. 2017, č. j.: ŽP/7078/ 17/St
 • odbor životru’ho prostředí – závazné stanovisko ochrany ovzduší ze dne 9. 20 17, č. j .:ŽP/220/ 17/Uh
 • odbor školství, kultury a cestovního ruchu -vyjádření.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči (viz. příloha) .

 • odbor výstavby   a  územního  plánování  – vyjádření  ze  dne    8.  2017, č. j .:ŽP/6741/ 17/Ks

Správa Národního parku. Odbor  státní  správy  Chráněnné  krajinné  oblasti  Šumava. 1. Máje 260. Vimperk, pracovi ště Sušice – závazné stanovisko ze dne 26. 9. 2017, zn.: NPS 0931112017

Česká telekomunikační infrastruktur a, a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3- vyjádření ze dne 10.2017, č.j.: POS-PD-956-1 7

Česká telekomunikační infrastruktura. a. s.. Olšanská 2681/6. Praha 3- vyjádření ze dne 28. 2. 2018, č.j.: 547032/ 17

Smlouva o budoucí  kupní  smlouvě  – ze dne  19. 6. 2017  mezi  Svazem  českých  a moravských spotřebních družstev, IČO: 00032743, se sídlem U Rajské zahrady  311912, 130  00   Praha   3   a   společností   Bonaccia   s.  r.   o.,   IČO:   280   09 959,   se   sídlem Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda

Hasičský   záchranný  sbor  Plzeňského   kraje,  územní   odbor  Klatovy ,  Aretinova   129, Klatovy- závazné stanovisko ze dne 20. 9. 2017, č. j.:  HSPM-4405-2 /2017 KT

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Skrétova  15, Plzeň – závazné stanovisko ze dne 13. ll. 2017, č. j.: KHSPL/28996/21 /2017

NIPI bezbariérové pro středL o. p. s., Havlíčkova 4481/44. Jihl ava – stanovisko ze dne 6. 10. 2017, : 113170014

 

Účastníkem územního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je společnost Bonaccia  s. r. o., IČO 280 09 959, se sídlem Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda – žadatel; jelikož je rozhodnutím přímo dotčen ve svých právech nebo povinnostech.

 

2. § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává stavební povolení

na stavbu

Stavební úpravy bývalého hotelu Javor na „rezidenci Javor“ Železná Ruda

umístěnou na pozemcích p. č. st. 405, 638, 729, 69/59, 69/27 v k. ú. Železná Ruda.

Stavba obsahuje

Bytový dům s celkem 36 bytovými jednotkami, komerčním prostorem v 1. NP a 2. NP a technickým zázemím . Vstupy do objektu budou oddělené pro bytový dům- samostatně pro nízkopodlažní a vysokopodlažní část, jednotl ivé komerční prostory a garáže. Hlavní vstupy budou z úrovně 2. NP z chodníku na severní straně objektu.

 

Nové dispoziční řešení

 1. PP -garáž -22 parkovacích míst, 2 x chodba, úklidová místnost , 11 x sklepní kóje.
 1. NP- garáž- 24 parkovacích míst, chodba, sklepní kóje- 11 x , chodba, rozvaděče­, rozvaděče     radiokomunikace,  úklidová   místnost/údržba,   technická  místnost ,  chodba, rozvaděče požární spotřeby, zádveří vstupu 3, komerční prostor E , šatna, předsíň , WC.
 2. NP – zádveří vstupu 1, chodba; komerční prostor A – komerční prostor A, šatna, předsíň, WC; komerční prostor B -komerční prostor B, šatna, předsíň, WC; komerční prostor C – komerční prostor C, šatna, předsíň, WC; zádveří vstupu 2; recepce; chodba; předsíň; WC; kancelář; chodba; byt O1 -předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem , koupelna + WC, balkón; byt 02 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, balkón; byt 03 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC; Komerční prostor D- komerční prostor D, šatna, předsíň,
 3. NP – chodba; byt č. 31 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC; byt č. 32 – před síň, obytná místnost s kuchyňským koutem , ložnice, pokoj , koupelna, WC, lodžie, terasa; byt č. 33- předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna  + WC, terasa; byt  č. 34 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským  koutem , koupelna  +  WC;  byt  č.  35  – předsíň,  obytná  místnost s kuchyňským koutem , ložnice, koupelna + WC, terasa; byt č. 36 – předsíň, obytná místnost s kuchyňsk ým koutem, ložnice, šatna, koupelna+ WC, terasa; byt 04 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem , ložnice, ložnice, koupelna, WC; byt 05 -předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, šatna, koupelna + WC; byt 06- předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, šatna, koupelna, WC, balkón; byt č. 07 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem , ložnice, koupelna + WC, balkón; byt 08-předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem , koupelna + WC.
 4. NP – chodba; byt č. 09 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, balkón; byt č. 1O – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC; byt č. ll – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem , koupelna+ WC; byt č. 12 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem , ložnice, ložnice, koupelna, WC, terasa, balkón; byt č. 13- předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, balkón; byt č. 14 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC, balkón.
 5. NP – chodba ; byt č. 15 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem , ložnice, koupelna + WC, 2 x balkón; byt č. 16 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC; byt č. 17- předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC; byt č. 18 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, 2 x ložnice, koupelna, WC, 2 x balkón; byt č. 19 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, balkón; byt č. 20 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna+ WC, balkón.
 6. NP – chodba; byt č. 21 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, 2 x balkón; byt č. 22 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC; byt č. 23 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC, balkón ; byt č. 24 -předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem , 2 x ložnice, koupelna, WC, 3 x balkón; byt č. 25 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, balkón; byt č. 26 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, koupelna + WC, balkón.
 7. NP – chodba; byt č. 27 – předsíň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna + WC, terasa; byt č. 28 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem , koupelna + WC, terasa; byt č. 29 – předsíň , obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, spíž, koupelna + WC, 2 x balkón ; byt č. 30 – před síň, obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, šatna, komora, koupelna+ WC, 2 x balkón. Hromosvod

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval arch. Josef Černý, ČKAIT 04 012, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení , zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 , o  technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých  technických norem .
 4. Při stavbě  budou  dodržena  ustanovení  Obecně  závazné  vyhlášky  města  Železná  Ruda č. 7/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území  města Železná Ruda, v platném znění.
 5. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
 6. Stavba bude prováděna Název zhotovitele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti sdělí stavebník písemně zdejšímu stavebnímu úřadu ještě před zahájením stavby.
 7. Vzhledem k tomu, že na základě radonového průzkumu společnosti RDM servis, měření radonu, Republikánská  238,  335  61  Spálené  Poříčí  bylo  zjištěno,  že je  pozemek  pod stavbou  zařazen  do  kategorie  se  středním  radonovým    indexem,  bude  provedena protiradonová ochrana dle předložené projektové dokumentace.
 8. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení. (Nařízení vlády č. 178/97 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky).
 9. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů  sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí  uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
 10. Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy k jednotlivým nemovitostem a na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
 11. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění a poškození komunikace v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
 12. Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu stavby se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001 O odpadech, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. MŽP č. 183/2001 Sb. a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.
 13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích, souhlasech a vyjádření, které však nejsou ve formě správního rozhodnutí:

ČEZ  Distribuce.  a.  s.. Teplická  874/8.  Děčín  – vyjádření   ze  dne  31.  1O.  20 17, zn: 1095384181

ČEZ Distribuce.  a. s.. Teplická  874/8, Děčín – sdělení ze dne  2 1. 8. 2017, zn.:  1095384181

GridServices. s. r. o.. Plynárenská 499/ L Brno – stanovisko ze dne 3. ll. 2017, zn.: 5001600925

GridServices. s. r. o .. Plynárenská 499/ 1. Brno– stanovisko ze dne 12. 10. 20 17, zn.: 5001603040

Město Železná Ruda. Majetkový odbor. Klosterm annovo nám. 295. 340 04 Železná Ruda -rozhodnutí č. 383/2017

MěÚ Klatovy. nám . Míru 62. Klat ovy -koordinované závazné stanovisko č. 560/ 17

 • odbor životního prostředí – vyjádření z hlediska odpadového hospodář ství ze dne 9. 2017, č. j.: ŽP/7078/ 17/St
 • odbor životního prostředí – závazné stanovisko ochrany ovzduší ze dne 25. 2017, č. j.: ŽP/220117/Uh
 • odbor školství, kultury a cestovního ruchu -vyjádření.
 • odbor výstavby    a    územního    plánování    – vyjádření      ze    dne   2   8.    2017, č. j.: ŽP/6741/ 17/Ks

Správa Náro dního parku. Odbor státní správy Chráněnné krajinné oblasti Šumava. 1. Máje 260. Vimperk. pracoviště Sušice- závazné stanovisko ze dne 26. 9. 2017, zn. : NPS 09311/20 17

Česká telekomunikační infrastruktura . a. s.. Olšanská 2681/6. Praha 3- vyjádření ze dne 12. 10.2017, č.j.: POS-PD-956-17

Česká telekomunikační infrastruktura. a. s., Olšanská 2681/6. Praha 3- vyjádření ze dne 2. 2018, č.j.: 547032/ 17

Smlouva  o  budoucí  kupní  smlouvě  – ze dne  19. 6. 2017  mezi  Svazem  českých  a moravských spotřebních družstev , IČO: 00032743, se sídlem U Rajské zahrady 3/1912, 130  00  Praha  3  a  společno stí  Bonaccia   s.  r.   o.,  IČO:  280  09 959,  se  sídlem Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda

Hasičský  záchranný  sbor Plzeňského  kraje,  územní  odbor Klatovy,  Aretinova  129, Klatovy– závazné stanovisko ze dne 20. 9. 2017, č. j. : HSPM-4405-2/2017 KT

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Skrétova 15, Plzeň – závazné stanovisko ze dne 13. ll. 2017, č.j.: K.HSPL/28996 /2112017

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Havlíčkova 4481144, Jihlava – stanovisko ze dne 6. 10. 2017, zn.: 113170014

 1. Stavba bude dokončena nejpozději do 12. 2019.
 2. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
 3. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena  po  dokončení  hrubé  stavby, po  dokončení  Ukončení  každé  etapy  oznámí  stavebník  stavebnímu  úřadu  v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.

 

Výrok o povolení stavby je podle § 94a odst. 5 stavebního zákona vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby. Stavební povolení je  vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby (dle § 74 odst. 1 správního řádu).

 

Účastníkem    stavebního    řízení    podle    § 27    odst. 1  správního    řádu    je    společnost Bonaccia s. r. o., IČO 280 09 959, se sídlem Klostermannovo  nám . 24, 340 04 Železná Ruda-stavebník; jelikož je rozhodnutím přímo dotčen ve svých právech nebo povinnostech.

 

Odůvodnění

Dne 12. 1_0. 2017 podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Opatřením ze dne 13. ll. 2017, pod č. j.: VÚP/2920/2017/29-330/1 oznámil stavební úřad zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry v území byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek, připomínek a stanovisek – do 15 dnů od doručení oznámení – byla uplatněna námitka účastníka řízení Jiřího Turnera, Tajanov 7, 339 Ol Klatovy. V námitce Jiří Turner požaduje, aby dveře umístěné v 1. PP směrem k pozemku p. č. st. 155 v k. ú. Železná Ruda byly užívány jako únikové a ne jako přístupové. Námitce bylo částečně vyhověno, jelikož hlavní vstupy do objektu jsou z úrovně 2. NP z chodníku  na severní straně objektu.

Dne  18. 12. 2017  byl  podán  dodatek  námitky  panem  Jiřím  Turnerem , Tajanov  7,  339  01

Klatovy a podepsáni paní Valdmanovou. Dodatek byl podán již po uplynutí lhůty k uplatnění námitek. V dodatku je uveden nesouhlas umístěním balkónů směrem k pozemku p. č. st. 155 v k. ú. Železná Ruda, z důvodu možných budoucích stížností na hluk z provozu a parkoviště z objektu čp. 122. K tomuto stavební úřad  uvádí,  že  stavba  je  stávající  a  v řízení  bylo předlo ženo   kladné   stanovisko    Krajské   hygienické   stanice   Plzeňského   kraje   ze   dne
Dále je v dodatku uvedeno , že vzhledem k uvažované nástavbě objektu čp. 122 umístěném na pozemku p. č. st. 155 v k. ú. Železná Ruda dojde k zastínění balkónů a k možným námitkám ze strany budoucích spoluvlastníků „rezidence Javor“ k řízením vedeným stavebním úřadem ve věci povolení nástavby objektu čp. 122. K tomuto stavební úřad uvádí, že se nejedná o novou stavbu, ale stavba je již na pozemku umístěna. Nové balkóny nepřesahují stavební pozemek. Dále uvádíme, že vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, určuje požadavky na proslunění bytů , ale ne balkónů.ll. 2017, č. j.: KHSP L/28996/21/20 17 a akustická studie ze září 2017 zpracovaná Mgr. Milenou Federovou, 345 46 Milavče 107.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního  povolení  na stavbu „Stavební úpravy bývalého hotelu Javor na „rezidenci Javor“ Železná Ruda umístěnou na pozemcích p. č. st. 405, 638, 729, 69/59, 69/27 v k. ú. Železná Ruda.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací , obec Železná Ruda má schválen územní plán a výše uvedená stavba se dle územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda nachází v centrálním smíšeném území. Stavba se nachází v zastavěném území.

Umístění stavby  vyhovuje  obecným  požadavkům  na  výstavbu  stanovených  vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  ve  znění  pozdějších předpisů. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Doba platnosti společného rozhodnutí je podle § 94a odst. 5 stavebního zákona 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci společného  územního  a stavebního  řízení  byli  stanoveni podle  § 27 správního řádu a § 85 a § 109 stavebního zákona:

podle § 27 odst. 1 správního řádu:

 • Bonaccia r. o., Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda – stavebník a vlastník stavbou dotčeného pozemku p. č. 638 v k. ú. Železná Ruda

podle § 27 odst. 2 správního řádu:

-Město Železná Ruda , Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda – obec, vlastník stavbou dotčeného pozemku p. č. 69/51, vlastník sousedního pozemku p. č. st. 556, 69/49, 69/50 v k. ú. Železná Ruda.

-Svaz českých a moravských sptřebních družstev, U Rajské zahrady  1912/3,  130  00 Praha 3 – vlastník stavbou dotčených pozemků p. č. 69/27, 69/59, 729, st. 405 v k. ú. Železná Ruda.

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – vlastník sousedního pozemku p. č. 591/24 v ú. Železná Ruda.

-Jiří Turner, Tajanov 7, 339 Ol Klatovy- spoluvlastník  sousedního pozemku  p. č. st. 155 v k. ú. Železná Ruda.

-Lubomír  a Růžena  Valdmanovi,  Běšiny  201,  339  Ol  Běšiny  –  spoluvlastníci  sousedního pozemku p. č. st. 155 v  k. ú. Železná Ruda.

-Krajské  ředitelství  policie  Plzeňského  kraje,  Nádražní  2437/2,  301  Plzeň  – vlastník sousedních pozemků p. č. 69/67, 69/ 1 v k. ú. Železná Ruda

 • Heidi Kress,  Schweinfurter 17,  37440  Werneck   Ot  Ettleben,  Spolková  republika Německo- vlastník sousedních pozemků p. č. st. 679, st. 382 v k. ú. Železná Ruda.

-Město Železná Ruda, Majetkový odbor, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda –

správce inženýrských sítí.

 • GridServices , r. o., Plynárenská 499/ 1, 657 02 Brno -vlastník a správce inženýrských sítí.

-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  -vlastník a správce inženýrských sítí.

-Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 268116, 130 00 Praha – vlastník a správce inženýrských sítí.

 

Ke stavbě byla předložena následující stanoviska a yyjádření:

ČEZ  Distribuce.  a.  s..  Teplická  874/8,  Děčín  – . vyjádření  ze  dne  31.  10.  2017, zn: 1095384181

ČEZ  Distribuce.  a.  s..  Teplická  874/8.  Děčín  – sdělení  ze  dne  21.  8.  2017, zn.: 1095384181

GridServices.  s. r. o .. Plynárenská 499/ 1. Brno– stanovisko ze dne 3. ll. 2017, zn.: 5001600925

GridServices, s. r. o.. Plynárenská 499/ 1. Brno– stanovisko ze dne 12. 10. 2017, zn.: 5001603040

Město Železná Ruda, Majetkový odbor. Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda -rozhodnutí č. 383/2017

Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 04 Praha 4- sdělení ze dne 28. 2. 2017, zn.: 0200563563

Město Železná Ruda. Majetkový odbor. Klostermannovo nám . 295. 340 04 Železná Ruda

 • vyjádření ze dne 3. 2017

MěÚ Klatovy, nám. Míru 62. Klatovy -koordinované závazné stanovisko č. 560/ 17

 • odbor životního prostředí – vyjádření z hlediska odpadového hospodářství ze dne 9. 2017, č. j.: ŽP/7078/ 17/St
 • odbor životního prostředí – závazné stanovisko ochrany ovzduší ze dne 9. 2017, č. j.: ŽP/220/ 17/Uh
 • odbor školství, kultury a cestovního ruchu- vyjádření.
 • odbor výstavby   a    územníh o  plánování     – vyjádření ze dne  8.  2017, č. j .:ŽP/6741/17/Ks

Správa Národního  parku,  Odbor  státní  spráyy  Chráněnné  krajinné  oblasti  Šumava.  1.

Máje 260, Vimperk, pracoviště Sušice – závazné stanovisko ze dne 26. 9. 2017, zn.: NPS 09311/2017

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.. Olšanská 2681/6. Praha 3 – vyjádření ze dne 12. 2017, č. j.: POS-PD-956-17

Česká telekomunikační infrastruktura. a. s.. Olšanská 268116. Praha 3 – vyjádření ze dne 28. 2. 2018 , č. j.: 547032/ 17

Smlouva  o  budoucí  kupní  smlouvě  –  ze  dne  19.  6.  2017  mezi  Svazem  českých  a moravských  spotřebních družstev, IČO : 00032743, se sídlem U Rajské  zahrady 3/1912, 130  00   Praha   3   a  společností   Bonaccia   s.  r.   o.,  IČO:   280   09 959,  se  sídlem Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda

Hasičský  záchranný  sbor Plzeňského  kraje. územní  odbor  Klatovy.  Aretinova  129. Klatovy -závazné stanovisko ze dne 20. 9. 2017, č. j.: HSPM-4405-2/2017 KT

Krajská hygienická stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni. Skrétova 15. Plzeň – závazné stanovisko ze dne 13. ll. 20 17, č. j.: KHSPL/28996 /21/2017

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.. Havlíčkova 4481144. Jihlava – stanovisko ze dne 6. 2017, zn.: 113170014

 

Poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti územnímu rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího  stavebního úřadu.

Proti stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího  stavebního úřadu.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek proti stavebnímu povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

 

Příloha pro stavebníky:

 • Ověřená dokumentace a štítek “ STAVBA POVOLENA “ bude předán po právní moci rozhodnutí

 

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku):

 • Bonaccia s. o., Klostermannovo nám. 24, 340 04 Železná Ruda v zastoupení: Projekční a architektonická kancelář , Ing. Arch . Josef Černý, autorizovaný architekt, Máchova 714/III, 339 Ol Klatovy

-Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda

-Svaz  českých  a  moravských  spotřebních  družstev , U  Rajské  zahrady  1912/3,  130 00 Praha 3

-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (IDDS: zjq4rhz)

-Jiří Turner, Tajanov 7, 339 Ol Klatovy

-Lubomír a Růžena Valdmanovi , Běšiny 201, 339 Ol Běšiny

-Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 301 Plzeň (ID DS: 5ixai69)

 • Heidi Kress, Schweinfurter     17,  37440  Wemeck   Ot  Ettleben,  Spolková  republika Německo

-Město Železná Ruda, Majetkový odbor, Klostermanno vo nám. 295, 340 04 Železná Ruda

 • GridServices, r. o., Plynárenská 499/ 1, 657 02 Brno (IDDS: jnnyjs6 )

-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (IDDS: v95uqfy)

 • Česká telekomunikační infrastruktura, s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (IDDS: qa7425t) Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

-MěÚ Klatovy, nám. Míru 62, 339 Ol Klatovy (IDDS: 24ebrt5)

-MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování , nám. Míru 62, 339 Ol Klatovy (TDDS: 24ebrt5)

-Krajská hygienická  stanice Plzeňského  kraje se sídlem v Plzni,  Skrétova 15, 301 00 Plzeň

(závazné stanovisko ze dne 13. Jl. 201 7, č.j.: KHSPU28996/21/2017) (IDDS: samai8a)

-Hasičský  záchranný  sbor  Plzeňského  kraje,  územní  odbor  Klatovy, Aretinova   129, 339  Ol Klatovy (stanovisko =e dne 20. 9. 2017, é.j.: HSPM-44052/2017 KT) (IDDS: p36ab6k)

-Správa NP a CHKOŠ ve Vimperku, ul. 1. máje 260/ 19, 385 Ol Vimperk; pracoviště Sušice (IDDS: mmwuufk)

Na vědomí:

 • NIPI ČR s., Krajské konzultační středisko kraj Plzeňský- Klatovy, Máchova 714, 339 01 Klatovy

 

Správní poplatek vyměřen podle položek  17 odst. 1 písm. b) a e) a 18 odst. 1 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004  Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaplacen ve výši Kč 16 000,.

 

Apartmány JAVOR